De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De bezittingen zijn vooral de beleggingen van het fonds. Het betalen van pensioenen nu en in de toekomst noemen we de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg bezittingen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt per het einde van iedere maand berekend. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Alle pensioenfondsen moeten vanaf januari 2015 bij beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld toekenning van indexatie) gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Hieronder geven wij een overzicht van de beleidsdekkingsgraden.

Vereiste dekkingsgraad

Hoewel een dekkingsgraad van 100% voldoende is om alle pensioenen te kunnen betalen moet ieder pensioenfonds volgens wettelijke regels een buffer aanhouden om in slechtere tijden tegenvallers te kunnen opvangen. Hoeveel extra geld een pensioenfonds moet aanhouden is afhankelijk van hoeveel risico een pensioenfonds neemt en loopt. Pensioenfonds A.C. Nielsen moet bovenop een dekkingsgraad van 100% nog een buffer aanhouden van 22,4%. Dit betekent dat de vereiste dekkingsgraad van Pensioenfonds A.C. Nielsen 122,4% bedraagt. Als de dekkingsgraad hieronder komt moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen en indienen bij de toezichthouder ‘De Nederlandsche Bank’ (DNB). Pensioenfonds A.C. Nielsen heeft dit gedaan. Meer over het herstelplan leest u hier beneden onder het kopje ‘Herstelplan’.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad is de ondergrens van de dekkingsgraad. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds langer dan 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen direct verlagen waardoor de dekkingsgraad in een keer weer hoger is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. In de uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever staat dat de werkgever een bijstortverplichting heeft indien op basis van de wettelijke regels het fonds niet meer tijdig kan herstellen en genoodzaakt is een korting uit te voeren. Door deze bijstortverplichting zal er uiteindelijk geen korting plaatsvinden.

Herstelplan

In het nFTK (financiële regels die gelden voor pensioenfondsen) is bepaald dat pensioenfondsen een herstelplan moeten indienen bij DNB indien de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt. Er is dan sprake van een tekortsituatie. Dit is bij Pensioenfonds A.C. Nielsen vanaf 31 december 2015 het geval, daarom moest het fonds een herstelplan opstellen. In dit herstelplan dient te worden aangetoond dat het fonds in maximaal 11 jaar herstelt tot de vereiste dekkingsgraad. Het fonds heeft het herstelplan op 29 maart 2016 ingediend. DNB heeft het plan beoordeeld. Op 18 mei 2016 is de goedkeuring van DNB ontvangen.

Het herstelplan is in het eerste kwartaal van 2017 geëvalueerd. Aangezien er een jaar later op de peildatum (31 december 2016) nog steeds sprake was van een tekortsituatie is het herstelplan aangepast aan de actuele situatie. Dit nieuwe herstelplan is op 21 maart 2017 ingediend bij DNB en inmiddels ook goedgekeurd door DNB.

De belangrijkste maatregelen uit het herstelplan zijn:

  • Hanteren van de huidige beleggingsportefeuille
  • Realisatie herstel volgt voornamelijk door rendement op beleggingen
  • Hanteren van looninflatie van 2,5% en prijsinflatie van 2,0%